Col · lecció: Enviaments i Devolucions

1.- DESPESES D'ENVIAMENT
Les despeses d'enviament dels comandes són de 7,00 € IVA inclòs per a tots els comandes amb un preu total inferior a 30,00€ + IVA i gratuït per la resta sempre que el seu pes sigui inferior a 20kg i només per a la península ibèrica. Per a la resta de casos, el preu serà especificat al comprador.

2.- GARANTIES, DEVOLUCIONS I DESISTIMENT
La garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'explotació determinades pels fabricants. CAFES DEL BAGES no està obligada a indemnitzar l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucres cessants, danys que provinguin d'un deteriorament.

Els productes queden fora de garantia pels següents motius:

  • Si han rebut, un cop lliurats al client, algun deteriorament per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o canvi en les tensions elèctriques.
  • S'exclouen igualment els productes modificats o reparats pel Client. CAFES DEL BAGES S.L. no admetrà devolucions en les vendes de mercaderies que puguin ser reproduïdes o copiades fàcilment i amb caràcter immediat. La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l'acord de totes dues parts.

CAFES DEL BAGES S.L. només acceptarà la devolució de la mercaderia si:

  1. En el termini marcat a l'efecte per la Llei, l'USUARI pot exercir el seu dret de resolució o desistiment. En virtut del que disposa la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), CAFES DEL BAGES S.L. atorgarà un termini de 7 dies per a aquest dret, computats des del moment de recepció del comanda. En aquest cas, el client podrà retornar qualsevol producte sense que hi hagi cap tipus d'incidència. CAFES DEL BAGES S.L. acceptarà l'exercici del mencionat dret única i exclusivament quan la mercaderia estigui en el mateix estat (no desprecintat) en què li va ser entregat, amb el seu embalatge original corresponent i amb tots els productes que componien el comanda. El producte ha d'estar en perfecte estat i llest per a la venda, a més d'haver complert els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament (4.1. Lliurament del producte). L'USUARI assumirà els costos derivats de la devolució.

  2. CAFES DEL BAGES acceptarà la devolució de la mercaderia quan el producte lliurat no es correspongui amb el sol·licitat pel client (per causes imputables a ella) o hagi estat danyat durant el transport: Es produeix quan el producte lliurat no coincideix amb l'especificat en el comanda o bé ha estat danyat, internament o externament, durant el seu enviament.

La mercaderia viatja fins al seu destí assegurada a tot risc. Tant per a fer efectiu l'assegurança com per a subsanar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faci constar a l'apartat d'observacions del document de lliurament del transportista, qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge i que es comuniqui a CAFES DEL BAGES S.L. aquesta incidència en el termini màxim de 24 hores .

L'USUARI, abans de signar el lliurament del comanda, haurà de revisar que el producte s'entrega en perfecte estat, si dóna la seva conformitat en el moment de lliurament s'entén per totes dues parts que el producte va ser entregat en perfecte estat.

CAFES DEL BAGES no tindrà cap responsabilitat en relació amb aquells productes que hagin estat ja consumits sense cap tipus d'incidència per part de l'USUARI que pretén realitzar una reclamació.

CAFES DEL BAGES quedara exempta de tota responsabilitat en relació amb les possibles ruptures o defectes en els envasos del producte produïts després del lliurament del mateix si no s'han constatat en l'albarà de lliurament. Si no es compleixen aquestes condicions, CAFES DEL BAGES no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia. En aquest cas, tots els costos de recollida i nova entrega correran a càrrec de CAFES DEL BAGES.

L'USUARI haurà de notificar a CAFES DEL BAGES el motiu de la devolució enviant un correu electrònic a info@cafesserra.com o bé trucant al telèfon 938 358500, indicant:

  • Número de comanda.
  • Número de factura.
  • Telèfon de contacte.
  • Motiu pel qual desitja realitzar la devolució.
  • Causa de la devolució.
  • Qualsevol altra observació que cregui pertinent.

Un cop rebem aquesta informació, començarem a tramitar la seva incidència.